270,00 

MB 2K Wielofunkcyjna budowlana hydroizolacja Remmers

,

Udostępnij

Elastyczna polimerowa powłoka grubowarstwowa (FPD). Łączy właściwości elastycznego, mostkującego rysy, mineralnego szlamu uszczelniającego (MDS) (og. świadectwo badań: P-5344/081/14 MPA-BS) oraz bitumicznej powłoki grubowarstwowej (PMBC) – raport z badań zgodnie z EN 15814

Zapraszamy do zakupów

 • 510 757 843
 • Bezpieczne płatności PayNow mBank
 • Płatności kartą
 • Płatność Blik

Opis

szczelność dla Radonu

Dane techniczne produktu

W stanie dostarczanym

Baza Spoiwo polimerowe, cement, dodatki, specjalne wypełniacze
Reakcja na ogień Klasa E (EN 13501-1)
Gęstość objętościowa świeżej zaprawy Ok. 1,0 kg/dm³
Konsystencja pasta
Mostkowanie rys ≥ 3 mm (przy grubości suchej warstwy ≥ 3 mm)
Grubość warstwy 1,1 mm grubości mokrej warstwy daje ok. 1 mm grubości suchej warstwy ⁽¹⁾
Badanie ciśnienia szczelinowego Spełnione, także bez wkładki zbrojącej
Opór dyfuzji pary wodnej µ = 1755
Wodoszczelność Sprawdzona dla 8 m słupa wody

Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

geniusz mb 2k

Zakres zastosowania

 • Hydroizolacje szybkosprawne
 • Hydroizolacje obiektów nowowznoszonych
 • Jako hydroizolacja pozioma w ścianach i pod nimi
 • Do izolacji wewnętrznej istniejących budowli zgodnie z instrukcją WTA 4-6
 • Wbudowywanie na głębokości > 3 m
 • Do uszczelniania złączy w konstrukcjach z betonu wodonieprzepuszczalnego
 • Uszczelnianie cokołów
 • Uszczelnienia zespolone
 • Jako warstwa sczepna na starych powłokach bitumicznych
 • Do naprawy uszczelnień dachów płaskich nad pomieszczeniami niezamieszkiwanymi

Ceryfikat

Właściwości

 • Sprawdzona zdolność mostkowania rys o szerokości przekraczającej 3 mm! (zgodnie z EN 14891)
 • Szybkie schnięcie i sieciowanie już po 18 godzinach
 • Spełnia wymagania dla PMBC
 • Sprawdzona szczelność wobec radonu
 • Produkt nie zawiera rozpuszczalników
 • Produkt nie zawiera bitumów
 • Szczelność wobec wody pod ciśnieniem
 • Wysoka wytrzymałość na odrywanie
 • Bardzo dobra przyczepność, w tym na podłożach niemineralnych, takich jak tworzywa sztuczne, metale itp.
 • Duża elastyczność, rozszerzalność i zdolność mostkowania rys
 • Możliwość wykonywania okładzin już po 4 godzinach od aplikacji.
 • Odporność na promieniowanie UV
 • Odporność na mróz i sole rozmrażające
 • Powłoka zdatna do malowania i tynkowania
 • Materiał nadaje się do nakładania pędzlem, wałkiem, pacą i urządzaniami natryskowymi

 

Informacje dodatkowe

Waga Brak danych
Wymiary Brak danych
Rozmiar pojemnika

8,3 kg, 25 kg

Sposób stosowania

Sposób stosowania

 • Wymagania wobec podłoża

  Podłoże musi być równe, nośne, suche, czyste, wolne od kurzu, oleju, smaru i środków antyadhezyjnych.

  Podłożom niemineralnym należy nadać szorstkość.

 • Przygotowania

  Wystające wypełnienia spoin i resztki zapraw należy usunąć.

  Narożniki i krawędzie należy zaokrąglić lub sfazować.

  W przypadku faset należy zatopić w materiale taśmy VF i zaokrąglić na < 20 mm.

  Alternatywnie wykonać fasetę uszczelniającą z odpowiedniej zaprawy.

  Zagłębienia > 5 mm, wypełnić odpowiednią szpachlówką lub MB 2K z mieszanką Selectmix RMS , proporcja mieszania od 1 : 1 do 1 : 3.

  Rury z tworzywa sztucznego przetrzeć papierem ściernym. Rury metalowe oczyścić, ewentualnie przeszlifować.

  W razie potrzeby wykonać zabezpieczenie przed wilgocią podciąganą od podłoża.

  Podłoża mineralne należy zagruntować preparatem Kiesol MB

  Jako warstwę sczepną, a także aby zapobiec powstawaniu pęcherzy, na powierzchnię nakłada się szpachlówkę drapaną z MB 2K w ilości ok. 500 g/m².

Przygotowanie

Pojemnik kombi

Komponent płynny rozmieszać za pomocą odpowiedniego narzędzia.

Rozluźniony składnik proszkowy w całości wsypać do płynu.

Mieszać przez ok. 1 minutę, przerwać i pozwolić, by wmieszane powietrze wydostało się z masy.

Zgarnąć resztki proszku znajdujące się na brzegach pojemnika.

Kontynuować mieszanie przez 2 minuty.

Mieszadło przez cały czas powinno pozostawać na dnie pojemnika

Sposób stosowania

 • Warunki stosowania

  Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +30 °C

 • Jako izolacja na powierzchniach pionowychMateriał nakładać na przygotowane podłoże w dwóch warstwach.Jako izolacja na powierzchniach poziomychMateriał nakładać na przygotowane podłoże w dwóch warstwach.Po wyschnięciu hydroizolacji, przed wykonaniem jastrychu układa się dwie warstwy folii polietylenowej.Przy wykonywaniu hydroizolacji w strefach krawędziowych uszczelnienie wykonuje się do wysokości górnej krawędzi gotowej posadzki względnie doprowadza do poziomej izolacji w ścianieHydroizolacja pozioma w ścianach i pod nimiMateriał nakładać na przygotowane podłoże w dwóch warstwach.Detale złączy / spoiny elementów budowliSpoiny narożne i przyłączeniowe oraz łączenie z elementami pionowymi (np. okna na poziomie gruntu, drzwi itp.) należy uszczelnić za pomocą systemu taśm do spoin VF.Taśmę uszczelniającą należy wtopić w świeżą warstwę kontaktową.PrzejściaPrzejścia rur należy uszczelnić, układając fasetę dookoła rury.Przejścia rur wykonywane w systemie specjalnych kołnierzy klejonych lub w układzie kołnierz stały/kołnierz ruchomy należy połączyć z hydroizolacją.

  W przypadkach obciążenia “wodą napierającą” używać kołnierza uszczelniającego Remmers Rohrflansch (nr 4349 – 4351).

  Tynk cokołowy

  Przed nałożeniem tynku na ostatnią warstwę izolacji przeciwwodnej należy nałożyć dodatkową MB 2K szlamu i świeże na świeże nanieść pełnokryjącą obrzutkę SP Prep.

  Warstwę zbrojoną można wykonać bez nakładania dodatkowej warstwy MB 2K/obrzutki, po około 4 godzinach.

  Nakładanie kolejnych warstw i okładzin

  Po ok. 4 godzinach można rozpocząć nakładanie kolejnych warstw lub układanie zapraw klejowych, szpachlowych lub zbrojących.

  Nakładanie powłok

  Bezpośrednie pokrywanie farbami dyspersyjnymi o dużej zawartości spoiwa.

  Zawsze wykonywać powierzchnie próbne!

 

 

Wskazówki

Wskazówki

 • W przypadku materiałów hydroizolacyjnych, które mają być stosowane w postaci płynnej, bezpośrednie wystawienie na działanie promieni słonecznych i/lub wiatru może prowadzić do przyspieszonego tworzenia się błony i związanych z tym pęcherzy.Nie stosować w warunkach bezpośredniego nasłonecznienia.Nie stosować na czystym aluminium.Szpachlówka drapana z zasady nie może być traktowana jako warstwa uszczelnienia.Maksymalna całkowita grubość mokrej warstwy nie może przekraczać 5 mm.Krótkie przemieszanie materiału w wiaderku pozwala uniknąć jego przedwczesnego zgęstnienia.Zaprawy, która zaczęła wiązać, nie wolno ponownie rozrabiać poprzez dodawanie wody lub świeżej zaprawy.Świeżą izolację przeciwwodną należy chronić przed deszczem, bezpośrednim nasłonecznieniem, mrozem oraz tworzeniem się kondensatu.Suchą izolację należy chronić przed uszkodzeniem mechanicznym.Bez dodatkowej warstwy przenoszącej obciążenia produkt nie nadaje się do stosowania jako hydroizolacja pod łożyskami ruchomymi.Podczas stosowania w zamkniętych pomieszczeniach należy zapewnić odpowiednią wentylację (ew. nosić środki indywidualnej ochrony dróg oddechowych)W przypadku aplikacji maszynowej prosimy o kontakt z naszymi doradcami.
 • Mieszarka, łyżka czerpakowa, paca stalowa, paca dystansowa, szczotka do szlamów, ławkowiec, wałek malarski
 • Narzędzia w stanie świeżym myć wodą.Zaschnięte resztki materiału dają się usuwać wyłącznie mechanicznie.

W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w miejscu suchym i chłodnym ale zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej 9 mies.

 • Parametry produktów oznaczono w warunkach laboratoryjnych, w temp. 20°C i przy wilgotności względnej powietrza (w.w.p.) = 65%.Odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów należy ustalić oddzielnie.Należy przestrzegać „Wytycznych do planowania i wykonania hydro-izolacji na elementach stykających się z gruntem z użyciem elastycznych szlamów uszczelniających“, Deutsche Bauchemie, 2. wydanie, stan 2006.Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.Ustalenia specjalne oraz świadectwa badań zamieszczone są w Internecie, pod adresem www.remmers.pl.Zawsze wykonywać powierzchnie próbne!

Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

Instrukcje

Instrukcja techniczna

Download

Karta charakterystyki

Download
Shopping Cart
MB 2k Hydroizolacja RemmersMB 2K Wielofunkcyjna budowlana hydroizolacja Remmers
270,00 Wybierz opcje