Zasady zwrotów

POLITYKA ZWROTÓW SKLEPU INTERNETOWEGO
WWW.FIDELWOOD.PL

1. Niniejsza Polityka Zwrotów obowiązuje w Sklepie Internetowym www.fidelwood.pl
2. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może odstąpić od niej bez podawania
przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, poza tymi, które zostały
przewidziane przez przepisy prawa, w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie
zakupionego produktu („Ustawowe prawo odstąpienia”).
3. Podmiotem uprawnionym do dokonania zwrotu produktu jest wyłącznie Konsument.
Zwrotu nie może dokonać przedsiębiorca, który zakupił produktów związku z
prowadzoną przez siebie działalnością. Jeżeli jednak przedsiębiorcą nabył produkty w
celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą, wówczas również
posiada status Konsumenta jest uprawniony do Ustawowego prawa odstąpienia.
4. Do zachowania terminu wystarczy złożenie przez Konsumenta oświadczenia
Sprzedawcy przed jego upływem. Konsument może złożyć jakiekolwiek jednoznaczne
oświadczenie, w którym poinformuje o swoim odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
5. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może zostać złożone dla przykładu
następujących formach:
a. pisemnie na adres:
KAMELEON, 34-210 Zembrzyce 18
b) na adres poczty elektronicznej na adres: sklep @fidelwood.pl
c) w sklepie internetowym z wykorzystaniem wzoru Formularza Zwrotu.
d) telefonicznie pod numerem 510 757 843,
6. Konsument może skorzystać z wzoru Formularza Zwrotu, jednak nie ma takiego
obowiązku.
7. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od dnia objęcia
produktów w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną
niż przewoźnik, a w przypadku Umowy Sprzedaży, która obejmuje wiele produktów,
które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach od objęcia w posiadanie
ostatniego produktu, partii lub części.
8. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w
którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, zwrócić produkt Sprzedawcy. Do zachowania
terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić
produkt na adres:
KAMELEON, 34-210 Zembrzyce 18
9. Konsument powinien zabezpieczyć zwracany produkt w taki sposób, by nie uległ on
zniszczeniu w czasie transportu.
10. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę
uważa się za niezawartą.
11. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni
od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić
Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy
produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta
sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie
Internetowym).
12. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z Ustawowego prawa odstąpienia,
Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności,
jakiego użył Konsument, chyba że wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie
wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
13. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z Ustawowego prawa odstąpienia,
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące
wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia
charakteru, cech i funkcjonowania produktu. Odpowiedzialność Konsumenta może
obejmować w szczególności brak możliwości wprowadzenia produktu do sprzedaży jako
produktu pełnowartościowego, koszty ponownego umieszczenia na produkcie metek i
elementów zabezpieczających, a także koszty przywrócenia Produktu do stanu
umożliwiającego jego ponowne wprowadzenie do sprzedaży w ramach Sklepu
Internetowego, w tym koszty badania produktu przez specjalistę i koszty usunięcia wad
stwierdzonych w wyniku takiego badania (w zakresie, w jakim wady te wynikają z
korzystania przez Konsumenta z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do
stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania).
14. Ustawowe prawo odstąpienia nie przysługuje Konsumentów i w przypadku:
a) przekroczenia ustawowego terminu 14 dni na poinformowanie Sprzedawcę o woli
odstąpienia od umowy sprzedaży;
b) gdy przedmiotem umowy sprzedaży jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana
według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych
potrzeb;
c) gdy przedmiotem umowy sprzedaży jest produkt, który znajdował się w
zapieczętowanych opakowaniach, których otwarcie uniemożliwia zwrot ze względów
ochrony zdrowia lub/i higienicznych
15. Niniejsza Polityka Zwrotów jest integralną częścią Regulaminu Sklepu
Internetowego i wchodzi w życie z dniem 01.03.2021 r.

Shopping Cart